20
Mar, 2010

Visvecākais makšķernieku klubs svin savu 20. dzimšanas dienu

Sestdien, 20.martā pulksten 17:30 Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā notika biedrības „Latvijas Makšķernieku klubs „Salmo”” 20. dzimšanas dienas svinības. 

Uz svinībām kopā sanāca esošie kluba biedri un īpaši lūgtie viesi, kuri devuši savu artavu kluba izveidē un tā darbības nostiprināšanā. Dzimšanas dienas svinības atklāja kluba dibinātājs un prezidents Jānis Ķīsis. Svinībās atskatījās uz aizgājušiem gadiem, padarīto un vēl paveicamo. Klubs saņēma īpašus apsveikumus no lūgto viesu puses. Bija iespējams redzēt dokumentālās liecības no kluba dzīves filmu un fotogrāfiju veidā. Par labu omu rūpējās Ulda Marhilēviča trio.

Makšķernieku klubs „Salmo” dibināts 1990.gada 16. martā, un tā ir viena no pirmajām sabiedriskajām organizācijām, kā arī vecākais makšķernieku klubs Latvijā. Tas tika dibināts, lai attīstītu un popularizētu cilvēka garīgo un fizisko saikni ar dabu, sporta makšķerēšanu kā aktīvu garīgās un fiziskās darbības un atpūtas veidu, līdzdarbotos dažādu likumdošanas normu un priekšlikumu izstrādāšanā un realizācijā apkārtējās kultūrvides aizsardzības un sporta makšķerēšanas jomā, veicinātu jaunās paaudzes iesaistīšanos Latvijas ūdeņu un krastu sakopšanā un saudzēšanā.

MK „Salmo” rūpējas un gādā par lašveidīgo zivju populācijas saglabāšanu, to dzīves telpas kopšanu un aizsardzību. Klubs aktīvi piedalījies ar makšķerēšanas sportu, un ar zvejniecību saistīto likumdošanas normu izstrādē. Pateicoties kluba biedru iniciatīvai, zvejniecības likumā tika iekļauta norma - atjaunot pirmās Latvijas laikā pastāvošo tauvas joslu gar ūdeņu krastiem, kuru makšķernieki var izmantot makšķerēšanai, un vides aizsardzības dienesti savu pienākumu veikšanai. 

MK „Salmo” ir zivju sargāšanas akcijas „Lašiem būt!” , sākotnējais iniciators un aktīvs dalībnieks. Šobrīd šī akcija jau pāraugusi jaunā kvalitātē - „Dzīvais ūdens”. Katru gadu rudenī, kopā ar vides inspektoriem, kluba biedri sargā nārstojošās lašveidīgās zivis ne tikai upēs, bet arī jūrā. Klubs sadarbībā ar Salacgrīvas pašvaldību, ir izveidojis un iekārtojis atpūtas vietu pie Salacas upes. Tas vairākkārt ir organizējis un piedalījies vides sakopšanas talkās Gaujas krastos pie Inciema. Kopš 2008.gada, katra septembra mēneša sākumā MK „Salmo”, kopā ar AS „Latvijas valsts meži” un Slīteres rezervāta darbiniekiem organizē vides sakopšanas talku Mazirbē, kuras laikā tiek sakopta vide, tīrīta Irbes upe un tai pieguļošo krastu teritorijas vairāku kilometru garumā. Sadarbībā ar Slīteres rezervāta darbiniekiem un Mazirbes iedzīvotājiem, MK „Salmo” iedibināja jaunu tradīciju – pēc vides sakopšanas talkas, tās dalībniekiem organizēt ceļojošā kausa „Mazirbes bute” izcīņu bušu ķeršanā jūrā. Ceļojošais kauss savu mājvietu ir atradis Lībiešu Tautas namā Mazirbē, kur tas tiek uzglabāts līdz nākošajām sacensībām. 

Katru gadu pavasarī klubs organizē kopmakšķerēšanas pasākumu „Zaļā forele”. Šī pasākuma laikā tiek apmakšķerētas viena no Latvija reģiona foreļupītēm. Tādējādi tiek iegūta informācija par cēlo zivju dzīves apstākļiem, ūdeņu krastu stāvokli, un tiek vērtēta ūdeņu tīrība. 
Reizi gadā tiek organizēti piedzīvojumu un filmu vakari, kurā ar makšķerēšanas pieredzi dalās kluba biedri un viesi. Kopā ar kluba atbalstītājiem SIA „Salmo”, tiek rīkoti informatīvie semināri par aktualitātēm un jaunumiem makšķerēšanas jomā.

 

20 gadu jubileja salmo

Komentāri